Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

OZNAM - Školné

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje: dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním na 20,00 €.

Prosíme rodičov, aby si upravili trvalé príkazy v banke ak platili doteraz inú vyššiu sumu.

Školné (suma 20,00 €) je pre všetky deti rovnaké, predškoláci neplatia!!!

Rodičia, ktorí vedia, že ich dieťa v januári nenastúpi do MŠ, nech školné neplatia. Ak už školné uhradili, bude im prenesené do ďalšieho mesiaca.

Platné od 01.01.2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 ) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry