Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2018/2019

 

Zápis detí do materskej školy Okružná 1

pre školský rok 2018/2019

bude dňa 04.05.2018 t.j. piatok od 8:00- do 16:00 hod.

Zápis detí bude prebiehať centrálne v priestoroch Mestského

úradu v Nitre v kongresovej sále

( č. dverí. 634 - 1. poschodie).

Zápisu predchádzajú „Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 24. 4. 2018 a 25. 4.2018 v čase od 14.30 do 16.30 hod .

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podpísanú oboma zákonnými zástupcami, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:

v MŠ Nábrežie mládeže: trieda pre deti s mentálnym postihnutím,

v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,

v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes.

 

Formulár žiadostije zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Informácie o zápise: Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

e- mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

 

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy.

V prípade väčšieho záujmu rodičov, ako je kapacita MŠ sa prednostne prijímajú:

1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2018,

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

4. deti, ktoré do septembra 2018 dovŕšia vek 3 roky,

5. deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu materskú školu,

6. bydlisko v lokalite materskej školy - Janíkovce - Chrenová

7. mladšie deti ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity MŠ,

8. nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické, sebaobslužné a kultúrne návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).