Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Povinnosti zákonných zástupcov od 1.6.2020

• Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

• Bezodkladne informuje MŠ o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u dieťaťa, prípadne u osôb žijúcich v jednej domácnosti.

• Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

• Zákonný zástupca podpisuje Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa denne.

• Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Hračky z domu nie sú povolené v tomto období nosiť do MŠ!!!

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

• Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Zákonný zástupca počká, kým osoba zodpovedná za preberanie dieťaťa zabezpečí jeho prijatie a skontrolovanie dokumentácie.

• Zákonný zástupca zabezpečí náhradné oblečenie pre dieťa, pyžamo, prezúvky, hrebeň, ktoré odovzdá v deň nástupu v igelitovej taške označenej menom dieťaťa zamestnancovi MŠ. Všetky osobné veci musia byť označené menom dieťaťa.

• Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky v uzavretom obale - označené menom dieťaťa.