Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

Povinnosti zákonných zástupcov od 1.6.2020

• Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

• Bezodkladne informuje MŠ o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u dieťaťa, prípadne u osôb žijúcich v jednej domácnosti.

• Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

• Zákonný zástupca podpisuje Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa denne.

• Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Hračky z domu nie sú povolené v tomto období nosiť do MŠ!!!

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

• Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Zákonný zástupca počká, kým osoba zodpovedná za preberanie dieťaťa zabezpečí jeho prijatie a skontrolovanie dokumentácie.

• Zákonný zástupca zabezpečí náhradné oblečenie pre dieťa, pyžamo, prezúvky, hrebeň, ktoré odovzdá v deň nástupu v igelitovej taške označenej menom dieťaťa zamestnancovi MŠ. Všetky osobné veci musia byť označené menom dieťaťa.

• Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky v uzavretom obale - označené menom dieťaťa.


Organizácia a podmienky v MŠ od 1.6.2020

• Prevádzka MŠ začína 01.06.2020 od 6:45 hod. do 15:45 hod. (z dôvodu usmernenia ministerstva školstva MŠ môžu byť otvorené maximálne na 9 hodín denne).

• Do MŠ budú môcť v prvom rade nastúpiť deti zamestnaných rodičov. Pracujúci rodič bude MŠ poskytovať čestné prehlásenie, kde pracuje, na akej pracovnej pozícií, s kontaktom na zamestnávateľa (čestné prehlásenie o pracovnom pomere na stiahnutie nájdete na stránke MŠ).

• Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15.

• Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Dieťa nemusí byť umiestnené v jeho doterajšej triede (dieťa z triedy Lienky môže byť umiestnené do triedy Motýle a naopak). Vždy na začiatku ďalšieho týždňa.

• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri MŠ.

• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa bez možnosti vstupovania do šatne.

Sprevádzajúca osoba počká, kým osoba zodpovedná za preberanie dieťaťa zabezpečí jeho prijatie a skontrolovanie dokumentácie. (Rodič vždy zazvoní na zvonček pri príchode do MŠ).

Dieťa pred šatňou ráno prevezme a poobede odovzdá poverený zamestnanec.

• Odporúčame, aby dieťa prichádzalo a odchádzalo z MŠ v doprovode zákonného zástupcu, alebo osoby z tej istej domácnosti nad 10 rokov, ktorá má na vyzdvihnutie splnomocnenie (neodporúčame osobám v rizikovej skupine nosiť a preberať deti z MŠ, ako aj osobám, ktoré nežijú v jednej domácnosti).


Dotazník rodičov deti v MŠ Okružná

Vážení rodičia detí navštevujúcich materskú školu MŠ Okružná, Nitra - Janíkovce,
chceli by sme vás požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka s názvom

Zvládanie karantény počas koronavírusu COVID 19 - s dieťaťom predškolského veku
(kliknutím na názov dotazníka budete presmerovaní na dotazník)


Ďakujeme.

OTVORENIE MŠ OD 1.6.2020 JE V ŠTÁDIU RIEŠENIA SO ZRIAĎOVATEĽOM

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od 1.6. môžu otvoriť MŠ po dohode so zriaďovateľom.

Momentálne riešime so zriaďovateľom všetky potrebné opatrenia, ktoré majú byť a tiež jednotlivé MŠ zisťujú počty detí. Podľa toho rozhodnú, ktoré MŠ sa otvoria. MŠ budú k dispozícii len pre pracujúcich rodičov (oboch), ktorí musia byť prítomní na pracovisku. Rodičia, ktorí sú doma na materskej dovolenke, PN, homeoffice, nebudú môcť nahlásiť dieťa. Pracujúci rodič bude MŠ poskytovať čestné prehlásenie kde pracuje, na akej pracovnej pozícii, s kontaktom na zamestnávateľa. Žiadame všetkých rodičov, aby pristupovali k možnosti nástupu dieťaťa zodpovedne a pokiaľ nepotrebuje dať dieťa do MŠ, uvoľnia tak miesto pre dieťa, ktorého rodičia musia byť na pracovisku.

Opatrenia budú zatiaľ platiť na mesiac jún. Letné mesiace júl a august sa ešte neriešia.

Prevádzka MŠ od 1.6. bude od 6.45 hod. do 15.45 hod., z dôvodu usmernenia ministerstva, že MŠ môžu byť otvorené max 9 hod.

Čestné prehlásenie o pracovnom pomere (DOC, PDF). Toto prehlásenie (vypísané, podpísané) je potrebné poslať naskenované na email MŠ, prípadne osobne vhodiť do poštovej schránky v MŠ, alebo 1.6.2020 ráno odovzdať učiteľke pri odovzdávaní dieťaťa.